sexta-feira, 27 de agosto de 2010

Úa situación pra chorar.

A población del Eo-Navia supón el 4% da población total d'Asturias, y d'esta población el 72%, según el II Estudio Sociolingüístico de Asturias dirixido por Llera Ramo nel 2002, son falantes de gallego-asturiano. Del resto d'Asturias (del área asturiano falante) el 49% da población fala asturiano.

Sólo un 16% y un 7,6% tán alfabetizaos, respectivamente, en gallego-asturiano y en asturiano, si ben esta encuesta pode cuestionable (nun acabo de ver como bon ese dato que qu'haxa más alfabetizaos en gallego-asturiano qu'en asturiano, condo el esforzo institucional por alfabetizar á población nun foi mayor nel Eo-Navia que nel resto d'Asturias). En cunta d'ello el 98,7% da población ta plenamente alfabetizada en castellano.

Este dato nun pode chocarnos, peró sí que pode ser más chocante ver qu'el 67,8% dos asturianos considera qu'a llingua propia d'Asturias é el castellano, mentres el 92,7 dos asturianos síntense plenamente identificaos cua cultura española, frente al 31,4 que se sinte solamente identificao cua cultura asturiana.

Más pr'alló de pretender definir qué é a cultura española, y qué é a cultura asturiana (y é que nun se ye poden puer cancellas al mar), parece claro qu'a mayor parte dos asturianos nun sólo nun utilizan ningúa das llinguas xeneradas históricamente no qu'hoi é Asturias, senón qu'además a identificación col castellano como llingua propia é más qu'evidente.

Parece ser qu'el gallego-asturiano y el asturiano son cada vez úa realidá más desconocida pra os más dos asturianos, úa rareza, y á vista d'esto nun é raro qu'a ún lo miren raro cada vez que decide espresarse en colquera d'estas llinguas, ou mesmo que ye reclame (as más das veces de non mui búas formas) que fale en castellano. Nun entorno case sempre hostil ás veces ún se pergunta se tén xeito espresarse, xa nun vou falar de defender, núa llingua minoritaria en según qué contestos, cousa que acaba resultanto un verdadeiro esforzo. Sí, llíchedes ben, un esforzo. Espresarse en asturiano en determinaos entornos, como poda ser a Universidá (nel meu caso, que soi estudiante, é unde más lo vexo) é un verdadeiro esforzo, fello en gallego-asturiano, condo a más da xente cua que vas falar nin sequera sabe qu'esiste esta modalidá llingüística, é xa úa utopía. Por puer un caso, recordo algúa vez núa Xunta de Facultá, qu'al espresarme en asturiano daquén m'instóu con muita vehemencia a falarye na llingua común. Ta claro qu'al intentar esplicarye que ye taba falando núa llingua que nun era mui difícil d'entender pra daquén que fale castellano, nun sólo nun entróu en razóis, senón que tuvemos media hora del asamblea discutindo da mía imposición llingüísca.

Ir al supermercao, ir a tomar un café, --"¿un café con qué?", "con lleite", "¿con qué?"-- pode resultar un pequeno esforzo diario sen más importancia, xa esplicarye al médico que che dole daqué "abondo", ou pretender trabayar falando en gallego-asturiano...

Como aquel caso, real, d'un paisano de Tinéu que foi al médico porque ye dolía a tripa:

-- ¿Le duele? --decía el médico mentres calcaba colos didos na barriga del pacente.
-- Abondo.
-- ¿? ¿Le duele?
-- Abondo, abondo.

¿Diagnóstico? El paisano taba ben da barriga, peró tía indicios de demencia senil, xa que dicía cousas sen sentido.

Peró se chegar a casos nos que poda peligrar a salú del falante de llinguas minoritarias, temos que reconocer que todos os que falamos úa llingua minoritaria nos enfrentamos a dúas perguntas demoledoras mui ben de veces. A primeira "¿puedes hablar castellano, POR FA-VOR?", a segunda (y ésta muitas veces é hasta benintencionada) "¿por qué hablas 'así'?" Y se esto nos pode pasar con más ben pouca frecuencia nel Eo-Navia (recordamos qu'el 72% da población eonaviega fala gallego-asturiano), nel Centro d'Asturias é lo más normal (lo más normal condo falas en asturiano, condo lo fais en gallego-asturiano xa nun sólo te perguntan eso, senon qu'acabas esplicándoye al outro todas as isoglosas, y anque te pergunte, sendo sinceiros, nun ye importa miga).

Y, pra ser claros, cada vez teño menos ganas de discutir, d'entrar en conflicto cua xente. De vez en condo m'apetecería que condo toi con xente que nun é del rollo pudera falar de colquer cousa sen acabar falando del feito de que lo faiga núa llingua ou noutra. Apeteceríame de vez en condo qu'as cousas que digo pesasen más qu'a llingua nas que lo digo. Y esto lo digo con relación á vida que faigo en Uviéu, peró tamén á que faigo en Cuaña, porque condo ún é novo, tén más ou menos estudios (anque despós ye valan pra más ben pouco) y fala gallego-asturiano, os propios falantes de gallego-asturiano que nun entran neste perfil ye reclaman que "fale ben", núa especie d'auto-odio esquizofrénico. Condo además ún fala con un rexistro más normativo, depurando os castellanismos (vamos, condo ún diz "tecnoloxía" en cunta de "tecnología") xa nun hai romedio, xa saben que falas como falas non porque señas de Mouguías, senón porque es un d'esos asturianistas, y entós el que te fala, te fala fala normal, ou fala na fala, peró tu falas daqué que tas inventando, eso del bable, ou el gallego, ou lo que seña, y dá igual, xa nun t'esforces en esplicarye que falas lo qu'él, "el meu bolo nunca dixo tecnoloxía", y punto pelota.

Y é que, independentemente de que s'axuste más ou menos á realidá, según a zona da que falemos (el Eo-Navia nun é Uviéu, peró Degaña tampouco nun é Uviéu, anque nel Centro é unde viven case todos os asturianos, un 80%), nun podemos esqueicer que pral 67,8% dos asturianos a llingua d'Asturias é el castellano.

¿Tamos ante úas llinguas (el gallego-asturiano y el asturiano) que inevitablemente han desaparecer en favor del castellano? ¿Hai de verdá dalgúa posibilidá de qu'el gallego-asturiano y el asturiano se llibren de ser as llinguas del gueto dos asturianistas y se convertan en llinguas de cultura?

Nun quero ser pesimista, eu creo que sí, qu'é posible. Peró pra ello fain falta úas medidas de protección radicales por parte das institucióis del Principao y dos Conceyos. Úas medidas que, polo que se ve, nin el Principao nin os Conceyos (polo menos os más d'ellos) tán dispostos a tomar. Y entós aquí cabe ferse outra pergunta, ¿temos capacidá de fer qu'estas intitucióis cambíen de parecer?, ¿temos capacidá de presión?

Sólo fai falta botar úa ouyuada ás organizacióis pro-deretos llingüísticos en Asturias y, en particular, nel Eo-Navia. Sólo hai que ver lo que se ta movendo neste sentido pra ver dúas cousas, al meu xuicio, claras:

1º. El voluntarismo y a convicción militante é abondo alta (anque quiciabes nas áreas más rurales podemos chufarnos menos que nas más urbanas). Hai úa serie de xente, más ou menos, que s'esforza diariamente pra qu'a realidá llingüística del país miyore.

2º. Esa xente nun tén especialmente peso político, nin influencia social, fora del sou reducido ámbito (el que chamábamos antias, y el que se sole chamar neste ámbito, gueto asturianista). Parece qu'a proporción esforzo/resultaos é, xeneralmente, pouco amañosa.

Esta proporción pouco amañosa, por un llao, y a facilidá que temos as comunidades pequenas pra llevarnos mal innecesariamente, fai que nel ámbito pro-deretos llingüísticos el ánimo seña más ben pesimista, col resultao desmovilizador qu'esto trae da mao.

Entendámonos, nun tou fendo un brindis á desmovilización, nun pretendo dicir que xa nun hai nada que fer, que ta todo perdido y que miyor marchar pra casa. Non, hai, como digo, esperanzas. Y nun se trata d'úas esperanzas inxenuas, d'esas que dices "tén que ir ben, tén que ir ben", como se fora un mantra pr'autoconvencerte. Vexamos as realidases inda piores d'outros llugares. Nel País Vasco a situación chegóu a ser muito pior de lo que lo é en Asturias, y ei tiran pr'alantre, en Cornualles el córnico chegóu a desaparecer y, nun xeito de recuperación, agora volve ter un par de miles de falantes... Inda hai muito que fer, peró temos que ter dúas cousas ben claras, que de verdá HAI MUITO QUE FER, y en consecuencia, hai que fello (y nun vei vir outra xente a fello, teremos que fello nós), y que pensar qu'a situación llingüística nun é búa peró é inda sostenible nun axuda precisamente a qu'a situación miyore. Temos que ser conscentes da situación na que vivimos, porque tomar concencia da realidá é el primeiro paso d'úa carreira de fondo qu'abulta que vei ser llarga.