terça-feira, 18 de maio de 2010

El día qu'eu morra.

El día qu'eu morra
escribide un epitafio
chen de mentiras.
Escribide que fun,
que tuven, que sentín.

Escribide que lluitéi,
que vencín,
que perdín.
Escribide que nun me rendín.

Escribide un epitafio
chen de mentiras,
el día qu'eu morra.

Uviéu, 18-03-10

25 de Mayo, Día d'Asturias.
«De la revolución entamada'l 25 de mayu de 1808 nació ún de los símbolos que mos idintifiquen como pueblu, l'actual bandera asturiana. Podría constutuir un elementu cimeru de memoria política compartida ente toles corrientes polítiques asturianes, republicanes y monárquiques, d'esquierdes y dereches, asturianistes y españolistes, porque nella hai elementos que, en mayor o menor midida, podríen ser representativos de toles tendencies güei presentes na sociedá asturiana. La so conmemoración debería ser la ocasión añal pa un actu d'arguyu cívicu na fecha que constitúi l'auténticu día d'Asturies, y non un 8 setiembre onde nun se celebra la batalla de Cuadonga (que nun sabemos cuándo foi) sinón el día dedicáu a la virxe del mesmu nome.»

(Faustino Zapico Álvarez, "25 de mayu de 1808: significáu históricu y consecuencies"
na revista Erada, Revista d'Historia Contemporánea d'Asturies, nº 1)


Mentres el 2 de Mayo os madrileños celebran el Día da Comunidá de Madrid, en honor al llevantamento popular contra as tropas francesas, en Asturias os que redactaron el noso Estatuto (ese mesmo Estatuto que nun se refrendóu) nun pensaron interesante conmemorar os llevantamentos d'Uviéu y Xixón, primeiro, y d'Asturias entera despós. Nun considerarían, supoño, relevante pra esta terra qu'a Xunta Xeneral mandara embaxadores a Gran Bretaña, nin que, como diz Faustino Zapico, fora condo se creara a bandeira asturiana. Na recién nacida Comunidá Autónoma d'Asturias, nesta España "aconfesional", os nosos políticos prefirirán afixar úa fecha eclesiástica, mantendo, quen sabe se durante corenta anos más, a unión entre el Estao (el Principao, neste caso) y a Igresia. Anque pra ser xustos, despós d'este 25 de Mayo chegará el 8 de Setembre, a súa festa (que non a mía) y pasará tamén sen pena nen gloria, diferenciándose d'ún día colquera porque nun haberá que trabayar y os comercios tarán pechaos. Haberá, eso sí, úa misa en Cuadonga, á qu'asistirán os nosos representantes políticos, peró nun lo fairán a título individual (que cada quén que vaya á igresia, á mezquita, ou al salón del reino, se ye vén en gana), senón nel exercicio de representación das institucióis públicas, del pueblo, é dicir, d'estas institucióis que son aconfesionales y d'ese pueblo qu'é, en muitísimos casos, laico, condo non directamente anticlerical. Haberá tamén dalgún discurso del "señor" Vicente Álvarez Areces, un discursu unde a demagoxa y el electoralismo ye fairá recordarnos lo ben que nos vei, lo bon presidente qu'é y lo bon qu'é ZP con Asturias. Seique acabará el sou discurso con un pouco convincente <>, lo único que dirá en asturiano.

Vei tres anos cumpríronse os 200 anos d'este 25 de Mayo del 1808 nel qu'a Xunta Xeneral ye declararía a guerra a Napoleón, mandara embaxadores a Gran Bretaña y construíra el Exército Asturiano. 200 anos desde aquella contienda que llevóu á Castripol a sede da Xunta Xeneral, féndola capital durante un breve periodo de tempo nel qu'el resto del territorio asturiano taba ocupao polas tropas francesas, 200 anos desde que Xovellanos creara a nosa bandeira, 200 anos resumidos núa esposición nel palacio da Xunta Xeneral y seique nalgúa representación. Nun houbo nin "puxas" nin misas nin actos parlamentarios qu'a naide chegan.

Xa que parece que nel 8 de Setembre nun parece haber sito nin prá celebración cívica (civil, non relixosa), nin prá crítica política y el perguntarse pra únde camina esta terra nosa, igual nun taba de más que pouco a pouco fóramos garrando un aquel de celebrar el Día d'Asturias un día nel que nun cheire demasiao a incensario, quiciabes ese día podería ser el 25 de Mayo del ano que vén.

Nada novo baxo el Sol.

Dícelo el periódico,
y el periódico sempre engaña,
peró seique ha ser verdá,
porque dícenlo a tele, a radio,
el internet y os meus oyos.

Sube el paro,
Sube a lluz
(mintíu Rubalcaba),
Sube el pan,
sube el númaro de policía
nas cayes,
nas facultades,
en todos os llugares.

Hai crisis.
Botan a os inmigrantes.

Parece úa cousadella,
¿cónto botín lleva Botín?
Paradoxa estraña,
hai crisis, nun hai cuartos.

Suben as hipotecas,
nun atopo trabayo,
El Goberno a os bancos
financia,
sube el IVA.

Bolonia sí,
a currar 65 horas,
sube el paro,
¡veñan y vexan
señores y señoras!
é un circo,
a muyer barbuda,
el probe que paga al rico,
¡veñan y vexan,
señoras y señores!
¡Qué caras tán as coles!

Mouguías, 14 de Marzo del 2009

Welcome to Spain!

Condo Modu chegóu a España dende Senegal el primeiro qu'ouguíu foi un «bienvenido a España» qu'un guardia mui sonrinte ye dixo. Despós garróu un tren que lo llevóu a Almería, unde se puxo a coyer a fresa. El xefe era bon paisano y ye fexo axina el contrato, asina que despós das súas súas seis horas de trabayo (porque el sou xefe taba polas 35 horas semanales) volvía a súa casa, que pronto compartiría con María Isabel Torre de las Mercedes, fiya d'un empresario murciano que se namorara de Modu, y nun había diferencia, nin cultural, nin de clases qu'impedira ese casamento.

Eeehh... perdón, que se me vei a pelota, é que me gustan muito as hestorias con final feliz. Teño úa amiga, muito guapa, por certo, que sempre mo diz: «Moi, as hestorias qu'acaban ben sonche mui guapas, peró nun son creibles». Eu dígoye que se nun tén nengún sentido del romanticismo, del idealismo, de poder crear un mundo miyor. Dígoye que se todos puxéramos a nosa imaxinación y os nosos esforzos pra ter ese mundo, ese mundo sería el que teríamos, que querer é poder... A verdá é que ye digo todas esas carayadas a ver se ma podo llevar á cama. Nun funciona. Nota mental: intentar outra cousa, a imaxe de tío sensibleiro xa nun vende.

A verdá é que condo Modu chegóu a España dende Senegal el primeiro qu'ouguíu foi «negro, quieto ahí me cago en tu puta madre, quieto te digo cabrón», peró claro, condo daquén corre detrás d'un negro con un fusil y cos oyos en branco, como núa peli de medo, a naide ye quedan ganas de quedarse queto. Asina foi que Modu corréu, corréu como un tollo por toda a bahía d'Algeciras, y tanto corréu que chegóu a Madrid.

En Madrid conocéu pronto a solidaridá española, esa solidaridá que sempre dicen na tele que temos nesta peleya de boi. Cuatro agresióis nazis y úa acusación infundada dúa veya cua que tropezóu, que pensóu que el negrito (qu'é como a xente políticamente correcta chama a os negros) quería roubarye el sou bolso, cuas súas preciadísimas posesióis, entre as que s'incluía un valiosísimo vale desconto pral Caprabo. Esto fexo qu'el noso negrito tuvera que correr delantre da policía, y nun sería el última vez. As más das veces col que tropezaba era con úa moza mui amañada de traxe mouro que ye quería cobrar nun sei qué imposto por vender cedés.

A vida en Madrid era dura, y cruzarse con xente que aseguraba mui ufana «yo soy español, español, español» y vistía bombers, xente de ben, sen duda, que paga os sous impostos y polas mañás almorzaran de seguro col sou honrao padre abogao ou xuez del xuzgao de primeira instancia polo penal, y cua súa madre, eterna ama de casa que tía que tar pendente todo el día de lo que fía Paquita (qu'en realidá era rusa, ou ucraniana, ou rumana, ou d'un d'esos países comunistas que tein esos nomes tan raros, asina que la chamamos Paquita). En definitiva, qu'a vida naquella ciudá nun era mui agradable. Muito había que correr delantre d'ellos. Un día tuvo que correr tanto, tanto, que chegóu a Asturias.

¡Y ai amigo! Asturias xa é outra cousa, en Asturias, como todo el mundo sabe, acoyemos ben a todo el mundo, somos abertos, campechanos, coime, qu'es de fora, vén ho, y toma un culín, que ta mui rico. Ois, proba este auguardente qu'é de Taramunde, qué tratámoste ben en Asturias eh. Aquí nun hai qu'escapar dos nazis, ¡claro que non! Aquí ta a policía municipal. Dúas agresióis da municipal de certa ciudá, que nun imos mencionar porque os da capital son mui mal tomaos y a moza de traxe mouro que, como en Madrid, molestábaye que venderas cedés.

Condo chegache a casa, el piso que compartías con cinco senegaleses, dous marroquís y un caboverdiano taba tomao pola policía, qu'os dexaloxara a todos. Tuveche sorte de nun tar en casa nesos momenos. Diche a volta como se nun tuvera que ver contigo y, con llágrimas nos oyos fuche almorzar unde sempre. Na tele da cafetería falaban dos asturianos emigraos a América, condo a fame tía color branco. Un asturiano con acento uruguayo ufanábase de qu'agora os inmigrantes eran ben recibidos na súa España natal, que quería volver agora que se volveran as tornas.

Condo Modu chegóu a España dende Senegal el primeiro que pensóu é que xa alcanzara a terra dos soños, que xa quedaran atrás as penurias de pateras, fame, andar pol deserto hasta el agotamento, as persecucióis da policía marroquí, a persecución da miseria qu'era como úa plaga, un animal que s'alimentaba da xente y que garrara aquel home, trabándoye na súa carne moura, y xa nun quería soltallo fose unde fose a súa presa. Condo Modu chegóu a España dende Senegal descubríu qu'el soño de prosperidá d'Europa era como esas discotecas con dereto d'admisión, ás que nun podes entrar con playeros. Nesta Europa con dereto d'admisión nun podes entrar con pel moura nin con fame nel estómago.


Xa cho dixen condo empecéi a cuntarche a hestoria de Modu, qu'a min préstanme a hestorias con final feliz, anque nun haxa quén las crea. Asina qu'imos fer un esforzo mental por crer que Modu chegóu a España entre sonrisas, que deu en casar con María Isabel Torre de las Mercedes y que condo volvía de trabayar as súas seis horas diarias (porque el xefe, como todos os xefes en España, ta por as 35 horas semanales) deixase caer nel sofá a ver a tele y sonríe pensando que, despós de tantas penurias xa alcanzóu el glorioso soño europeo.

Podemos pensallo, ou, se resulta un esforzo d'imaxinación demasiao grande, se como me diz a mía amiga, a que me quero llevar á cama, nun é creíble, podo ufertar un final feliz alternativo.

María Isabel Torre de las Mercedes casóu con un tal Borja María, que nun era bon pra nada, peró llevaba el xersé atao por enriba dos ombros y nun daba muita guerra. Despós metéuse en Gran Hermano y ganóu el concurso, féndose tremendamente famosa, y é que ser famosa era el soño da súa vida.

-- ¿Y Modu?
-- ¿Y ese quén é?
-- Modu, el prota da hestoria, el senegalés.
-- ¿Quén ho? ¿De qué senegalés falas? Calla home, que Milá ta falando con María Isabel y nun oigo nada.

Trabatel, nº 2, Novembre 2008


Imaxe, valla de Melilla.

Falamos falando falangueiros.

Falando falamos falangueiros
muyeres, homes y nenos,
falangueiros falamos falando,
os nenos y as nenas xugando,
falando falangueiros falamos,
as veyas entre as potas amañando,
falamos falangueiros falando,
¡os mozos ás mozas rondando!
falangueiros falando falamos,
y estas llinias imos acabando.


Mouguías, 14 de Marzo del 2009

sexta-feira, 14 de maio de 2010

Leño.

Como el leño quiero arder dentro de tu boca.
que tus besos sean como el fuego
que no se apague el deseo.

Como el leño quiero ser cenizas
que entren en tu cuerpo
cuando respiras.

A través de una cerradura.

A través de una cerradura, que encerraba tu corazón, te miré. Una lágrima se despegó de mi alma y te soñé apasionadamente en un manto de velas, siendo fuego. De nada sirvió, y me encontré sin sorpresa vagando por el callejón de la muerte, vasallo del abandono. Allí invoqué a los poderes de la noche hasta enloquecer. Preso de la locura miré a través de una cerradura que encerraba tu corazón y una lágrima se despegó de mi alma.

Morrer é un acto de insurrección que se castiga cua morte.

Esbiyar
como veyas pantasmas
os eslabóis das cadías
que nos amarran á condena
da non-vida eterna.

Pensar,
como aquellos ferrocarriles
qu'escoyemos a vía,
condo en realidá hai
úa sola vía,
que nos marca
el guarda-aguyas.

Crer,
como el soldao,
que con amor sirve
á patria,
condo foi reclutao
nas levas.

Querer desertar.

Neste campo de batalla
é morrer
un acto de insurrección
que se castiga cua morte.


Mouguías, 23-01-10.

Llueve pela ventana.Pela ventana la moza universitaria, elegante, roxa, guapa, corría a pasiquinos cubriendo la cabeza del agua con una carpetina. Casi nun ve al barrenderu qu'oculta la so negra cara cola pucha fluorescente, mientres encorbáu tira pol carrín. Al fondu'l parque la señorona d'abrigu de piel fai en vanu esfuerzos pa que l'aire nun-y lleve'l paragües.

¡Qué guapos son estos díes!

L'agua muéyanos por igual a toos.


Uviéu, 27-02-10

Arde Grecia, peró nun queima.


Con un 40% de paro Grecia sale é caye. Úa horda de gregos y gregas intentan tomar el Parlamento y os medios de comunicación españoles nos lo venden como daqué esperpéntico, case propio dos países tercermundistas, sen duda daqué pouco apropiao nesta Europa sotisficada y cool

Con un 40% de paro Grecia arde. Y nel outro llao del océano, na Arxentina, escúitanse voces de solidaridá col poblo grego, voces que nun sentimos d'este llao del Atlántico. Delantre da embaxada grega os arxentinos esixen qu'el FMI nun meta as súas garras nel país heleno. Xa sabe el poblo arxentín lo qu'eso quer dicir, xa sufriron as consecuencias nun vei tanto tempo, anque Europa xa nun lo recorde.

Con un 20% de paro España durme. Os sindicatos (del crimen) nun ven viable convocar úa folga xeneral. Dende as filas del PP tán debecendo por qu'a crisis vaya alcance el sou máximo esponente pra poder sobrepasar elecetoralmente al PSOE (¡vaya dúas patas pra úa banqueta!), peró coiciden con ZP en qu'a folga xeneral nun é úa solución «sólo nos faltaba eso, paralizar el país ahora que estamos en crisis», y é que nas custióis importantes, na defensa da súa clase, nun hai fisura entre os partidos del poder, porque goberne quen goberne, lo realmente importante é que mandar, manden sempre os mesmos.

Parafraseando a Os Diplomáticos podemos dicir qu'«arde Grecia, peró nun queima», porque este llume nun parece estenderse por Europa. Nun podemos entender por qué condo el Goberno d'España conxela el salario ás y a os pensionistas, condo baxa el salario das trabayadoras y os trabayadores públicos, condo é incapaz de deter a subida del paro, condo nos minte dicíndonos que tamos salindo da crisis, el sou brazo ¿sindical? fai, de facto, chamadas á moderación. Mentres a población ta espectante esperando por esa folga xeneral que nun chega, convocan úa pral funcionariao que, previsiblemente, nun terá tanto seguimento como poderíamos pensar nun principio. "Paciencia", piden dende Moncloa. Paciencia, que nun hai problema, xa asoman os brotes verdes.

Mentres, os gregos intentan tomar el Parlamento, mostran el sou descontento y ye dicen á Unión Europea qu'as súas políticas económicas ultralliberales son as que llevaron a ese país (y a España, y a Portugal...) á ruina. Grecia ye berra alto al sou Goberno que favorecer a os bancos porriba da xente tén as súas consecuencias, nun é de baldre. Mentres, en España, nun hai que subirye os impostos ás grandes empresas y ás entidades bancarias, porque se las afogamos nun poderán xenerar empleo (¿¿¿¿¿¿¿¿¿EIN?????????????). As gregas y os gregos saben lo qu'os españoles y as españolas parecen inorar, que, como ben denuncian dende Arxentina, se el FMI impón as súas políticas económicas en Grecia, el sou futuro nun pode ser outro qu'el del paín andín. Y quen fala de Grecia fala d'outros territorios da UE, como el Estao español. ¿Ou temos qu'esperar a qu'os bancos echen el peche pra reaccionar?

Grecia, os nosos oyos postos en ti, a nosa solidaridá contigo.

quinta-feira, 13 de maio de 2010

Patria.
Ben sei qu'a patria
nun é úa bandeira,
nun é un himno,
nun é úa consigna.
Ben sei qu'a patria é un orixe,
un destín,
un recordo,
úa llingua.

Y eu, que nacín sen llingua,
nin orixe,
nin destín,
eu, que nun recordo del meu pasao máis
qu'el qu'é presente,
ben sei que nun teño patria.

Ben sei que nun teño patria,
nin orixe
nin destín.

Eu, que nun teño patria,
busco ente os tous senos os meus valles,
nos tous brazos os meus mares,
nel tou ventre os meus eiros.

Eu, que nun teño patria,
atopo nel tou sexo os montes da mía terra,
atopo nos tous chuchos a brisa del meu mar,
atopo nos tous ximidos el vendabal
qu'ha de llevarme al meu destín.

Eu, que nun teño patria,
atopo nos tous oyos os meus recordos,
y na túa llingua atopo a llingua de meu,
esa llingua húmeda da que nun soi
quen a sacar as palabras necesarias.

Peró a pesar de todo, sendo un apátrida,
hei atopar nel tou corpo
a mía patria.(Imaxe: Cuaña)

San Matéu 27, 48.
Y el traidor diéra-yos una señal, diciendo: "Aquél a quien yo besare, ési ye: garrá-ylu" y ensin más, arimándose a Xesús, dixo: "Salve, Rabí" y besólu.


Non, nun yes tu Xudas,
nin soi yo Xesús.
Yo nun vini a esti mundu
pa salvar al Home.
Tampocu tu cobrasti nunca
los trenta dineros de plata.

7º de Caballeiría.
De neno aprendín,
da mao de Jonh Whayne,
que condo as cousas se puían feas
sempre aparecía
el Sétimo de Caballeiría.

Naide m'avisóu
de que nosoutros éramos...
...os indios.

Mouguías, 23-01-10


(Imaxe: Carátula del disco "Música tradicional en concechu Quirós, Archivu de tradición oral d'Ambás)

segunda-feira, 3 de maio de 2010

Úas reflexóis en torno al Día das Lletras Asturianas.
Condo s'acerca el Día das Lletras Asturianas parece que se fai inevitable falar da situación das llinguas d'Asturias, da situación del movemento de reivindicación llingüística y dos propios actos que s'amañan con motivo d'esta celebración.

Úa celebración que dista muito de lo que se fai noutros llaos del Estao, como en Galicia, por puer el caso máis cercano. Este mesmo mes, el 17, celebran xs nosxs vecíxs el Día das Lletras Gallegas, y pueremos a TVG pra ver el siguimento importante qu'el ente de comunicación público fai d'esta efeméride. Xa en casa, pueremos a TPA y veremos el silencio al qu'el Goberno asturiano, y el sou brazo de ¿comunicación? somete tanto al gallego-asturiano como al asturiano. Úa Semana das Lletras del Principao sen apenas repercusión (y de la qu'el gallego-asturiano ta sempre ausente) y úa rebaxa nos llibros en asturiano y gallego-asturiano nas llibreirías que nun son a fer qu'as ventas se vexan incrementadas de forma notable. Y é qu'el Día das Lletras Asturianas é un día que, paradóxicamente, infunde más triteza (y rabia) qu'alegría.

É Asturias úa realidá trillingüe, unde conviven el gallego-asturiano, el asturiano y el castellano, peró nun é úa convivencia en harmonía, xa qu'xs falantes d'úa das llinguas, xs falantes de castellano, gozan de todos os deretos, de todas as posibilidades de comunicación y difusión da súa llingua, mentres qu'xs falantes de gallego-asturiano y d'asturiano nun poden vivir na súa llingua con normalidá. Nun poden fello porque a pesar da Llei d'Uso inda é difícil comunicarse cuas institucióis asturianas núa llingua que nun seña el castellano (anque dalgún avance hai), inda xs nenxs falantes d'asturiano y gallego-asturiano nun poden recibir a educación na súa llingua y inda hai ben de prexuicios llingüísticos incomprensibles. Por puer sólo un caso d'esta intolerancia que tovía hai na sociedá cuntaréi que vei mui pouco nun conceyo d'estudiantes de Xeografía y Historia da Universidá d'Uviéu toméi a palabra falando en asturiano (¡coi, Moiso, vaya políglota qu'es!), y nun faltóu tempo pra que daquén arrancara col daye daye de "¿puedes hablar en castellano?", a lo qu'úa compañeira (por dicir un algo) que taba xusto delantre meu espetóu sen que ye dera vergonza (y é qu'hai opinióis que deberían darnos vergonza) "es que es la lengua común" (na mía cabeza resonóu COMÚN, COMÚUUUUUN, COMÚUUUUUUUUUUUUUN, como se fora eu úa especie d'intolerante xenófobo), y é que, como dicía el llingüista valenciano Jesús Tuson, “cuando dalguna persona identificada cola identidá llingüística del poder vos diz que la so llingua ye 'de comunicación’, lo que vos quier dicir ye que nun ta gota dimpuesta a comunicase cola vuestra”2. Nin que dicir tén qu'el mero feito de qu'eu falara en asturiano fexo imposible continuar cua xunta, quedando nun segundo llugar el que tía que dicir y sobredimensionándose en qué llingua lo dicía.

Nun quero caer nun victimismo cobarde, sempre desconfiéi dxs que falan dende úa posición d'autovictimización, y nun vou fello eu agora. Tamos mui llonxe d'esa situación dxs nosxs bolxs a xs que pegaban na escola por falar mal, y muito más da situación d'xs bolxs dos nosxs coetanexs irlandesxs a xs que chegaban a cuspir nos autobuses por falar gaélico. Soi perfectamente conscente de qu'a mayoría da xente qu'opta por falar en castellano tén actitudes respetuosas colxs qu'optamos fello noutra llingua, peró inda é necesario un Día das Lletras de carácter marcadamente reivindicativo, pra nun perder de vista que nesta España plurinacional y plural, hai inda sitos unde a singularidá nun se mira del todo con bus oyos, hai inda muito polo que lluitar.

Por eso, como todos os anos, a Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana convocará en Uviéu úa manifestación pola oficialidá del asturiano, á qu'asistiremos dalgúa xente del Eo-Navia pra mostrar el noso apoyo y pra reivindicar tamén a realidá llingüística d'este requeixín. Nun teño del todo claro se esta presencia eonaviega é más el resultao d'úa ermandá innegable dxs que defendemos as dúas llinguas indíxenas d'Asturias (cousa de chufar) ou se é dá más pola inmovilidá (poderíamos dicir incapacidá) que temos na nosa terra de fer actividades propias. Esta manifestación2 acabará na praza del Teatro Campoamor, unde el Academia da Llingua Asturiana feirá el sou acto, nel que s'acoye a D. Nicolás Bartolomé Pérez como novo académico correspondente.

Neste sentido sempre consideréi adecuao, por muitas razóis, qu'a Secretaría Llingüística del Navia-Eo fixera un Día das Lletras en Gallego-Asturiano por separao del Día das Lletras Asturianas. É necesario porque, anque el acto del Día das Lletras del Academia y el da Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana señan dous actos independentes, é evidente que tán estrechamente interrelacionaos, y a manifestación da Xunta reivindica, fundamentalmente, a oficialidá del asturiano. Por outro llao, y más representativo, é qu'anque se ye conceda un espacio nel acto del Academia al gallego-asturiano, trátase d'un acto en asturiano y pral asturiano. Condo falamos de Lletras Asturianas tamos falando de lletras en llingua asturiana, xa que se non sería incomprensible qu'a llingua que más escritores cultivan en Asturias, el castellano, nun tea representada. Por un llao pode resultar inxusto qu'xs cultivadorxs da llingua asturiana teñan que compartir el sou día colxs que cultivan el gallego-asturiano (anque ben sei eu que lo fain de búa gana, pos el ermandá da que falábamos y a solidaridá mutua ta porriba de colquer diferencia de llingua), como tampouco lo é qu'xs cultivadores del gallego-asturiano carezan d'un día propio. Esto nun sólo nun é xusto, senón qu'además nun é eficaz, xa que, por desgracia, el Día das Lletras pasa mui desapercibido nel Eo-Navia. Ben é certo qu'hai úa serie de celebracióis nas escolas pra xs nenxs qu'estudian Gallego-Asturiano, peró nun hai qu'esqueicer que, se ben é un pegoyo fundamental, a reivindicación llingüística y a celebración del gallego-asturiano nun se pode limitar únicamente ás escolas. Nun sólo é qu'xs nenxs aprendan a llingua de sou, é qu'xs grandes tamén podamos aprendella y usalla, que tea presente nos medios, nas institucióis, na vida diaria de todxs.

Estas palabras poden chamar a confusión, non, nun tou nada d'acordo colxs que queren separar a reivindicación dxs deretos dxs falantes d'úa llingua d'Asturias y del outra. A nosa lluita é a mesma, porque as mesmas son as nosas institucióis autonómicas, a mesma é a Xunta Xeneral que tén qu'aprobar a oficialidá das dúas llinguas (se yes queda un pouco que seña de dignidá) y as mesmas son as políticas que sufrimos xs asturianxs de Cuaña y d'Uviéu, por nun falar qu'as mesmas son as nosas reivindicacióis. Defendo, y llanzo dende aquí a proposta á Secretaría Llingüística del Navia-Eo, que se faiga un Día das Lletras en Gallego-Asturiano que nun señan nin subsidiarias das que se fain pral outra llingua d'Asturias nin limitadas ás escolas. Un acto de todxs xs ciudadanxs del Eo-Navia, organizao pol Academia nalgún auditorio del Occidente, equiparable colo que se fai nel Campoamor col asturiano (se ben a diferencia demográfica é evidente). Peró eso nun quita pra dicir que sería ben guapo, y hasta deseable, qu'a xente que defende el gallego-asturiano participara nel Día das Lletras Asturianas, cua xente que defende el asturiano, y éstos fixeran lo mesmo col Día das Lletras en Gallego-Asturiano.

É el mutuo conocemento, dxs que falamos gallego-asturiano, asturiano, castellano, ulof, chino... el que pode fer úa Asturias de ciudadanxs llibres y respetuosxs que nos permita paliar a crecente xenofobia y heterofobia (odio a xs outrxs). Neste punto nun ta de más recordar que precisamente a víspora del Día das Lletras, el xoves 6, ás 20:00h. na Llibreiría Bertrand d'Uviéu (nel CC. Buenavista, conocido como El Calatraba) vei organizarse úa mesa redonda sobre a situación da lliteratura gallego-asturiana y da nosa llingua, porque el conocemento mutuo é a base del respeto y da construcción d'úa sociedá llingüísticamente equitativa, xusta.


1 Aprovetamos pra convocar: Manifestación del Día das Lletras, sale del Estación del Norte (RENFE) d'Uviéu ás 19:00.

2 Tuson, Jesús, Mal de llingües, Araz Llibros, Xixón - 2009 (traducción del catalán d'Hector García Xil).